Zpět na hlavní stránku/Back to the Home Page

Pokyny pro autory(ky)

Řada IVRIS Papers publikuje texty v českém a anglickém jazyce vznikající při práci institutu, které autoři zpravidla zamýšlí vydat v odborných časopisech. Vydání textu podléhá schválení redakční radou a úspěšnému oboustranně anonymnímu recenznímu řízení v jehož rámci jsou pro každý text vypracovány dvě nezávislé recenze. Přijímány jsou texty v rozsahu do 50 normostran (tedy do 90 000 znaků včetně mezer) a výzkumné zprávy delšího rozsahu.

V případě, že bude text vydán v odborném časopise, je povinností autora informovat o této skutečnosti redakci IVRIS Papers. Autor je povinen uveřejnit s článkem odkaz, že jeho verze byla publikována v řadě IVRIS Working Papers.

Veškerá práva spojená s textem vydaným v řadě IVRIS Papers jsou nadále majetkem autora.

Redakce neprovádí jazykové korektury textů.

Pokyny k formátu textu

Vzhled

Text prosím vkládejte přímo do přiložené šablony .

Citace

Citace se uvádí v dvojitých uvozovkách ("citace"), prostým textem (nikoli kurzívou). Citace delší než dvě až tři věty do samostatného odstavce, neohraničeného uvozovkami.

Jméno autora v textu:

Foucault (1987)
Foucault (1987, 1989, 1994)

Jméno autora mimo vlastní text:

(Bourdieu 1984)
(Bourdieu 1984, 1990)
(Bourdieu, 1984; Dimaggio, 1987; Lamont, 1988)

Výše uvedené s čísly stran:

(Beck 2002: 31-32)
Schutz a Luckmann (1973: 82-83)

Bibliografie

Na konec textu do části označené titulkem "Bibliografie".

Bauman, Z. 1989. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity.
Berger, P. L., Luckmann, T. 1967. The Social Construction of Reality. Harmondsworth: Penguin.
Althusser, L. 1994. "Ideology and ideological state apparatuses". In S. Žižek (ed.) Mapping Ideology. London: Verso, s. 100-140.
Foucault, M. 1993. "About the beginning of the hermeneutics of the self. Two lectures at Dartmouth". Political Theory 21: 198-227.

Internetové zdroje

článek v elektronickém časopise

Uhlíř, Z. 1999. "Úskalí globální digitální knihovny". Ikaros [online], č. 9 [cit. 1. 11. 1999]. Dostupný z: http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c09/ub.htm

elektronická monografie

Balage, V. 1994. State of the art review on hypermedia issues and applications. Newark (New Jersey): Graduate School of Management, Rutgers University [cit. 16. 3. 1999]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/hypertext_review/

Poznámka o autorovi

Na konec textu prosím připojte krátkou informaci o autorovi (autorech) příspěvku, uveďte i rok narození.