FSS MU
Research >> Social reproduction – exclusion, inclusion and cohesion >>

Policy of Social Help as a Tool for a Struggle Against Social Exclusion – Anti-Discriminatory Aspects of a Social Help System in Romany Socially Excluded Groups

PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Cieľom projektu je zistiť: (1) Základné sociálne potreby a problémy vo vybraných rómskych sociálne vylúčených zoskupeniach, ako sú inštitucionali­zovaná diskriminácia voči týmto zoskupeniam v systéme sociálnej pomoci a možnosti riešenia diskriminácie na pôde systému sociálnej pomoci. Prínosom budú informácia pre verejnú správu vo vybraných lokalitách o základných problémoch sociálne vylúčených rómskych zoskupení v lokalite a o probléme diskriminácie a formulované prvé poznatky pre vypracovanie návrhu na zmeny v systéme sociálnej pomoci. Konceptuálny rámec skúmania tvoria pojmy stigmatizácia, sociálna kontrola, diskriminácia, sociálna exklúzia, sociálne potreby, sociálny problém. Výskumnou jednotkou budú sociálne vylúčené rómske sociálne zoskupenia v Brne a v Ústí nad Labem. K dosiahnutiu výsledkov budú slúžiť zmapovanie základných potrieb a problémov, analýza dokumentov, rozhovory s expertmi. Hlavnými výskumnými otázkami sú: (1) Aké sú základné sociálne potreby a problémy sociálne problémových/vy­lúčených rómskych komunít a ich sociálne potrebných členov z hľadiska kritérií majoritnej populácie? (2) – Akými prístupami reagujú skúmané lokálne spoločenstvá na pôde systému sociálnej pomoci na výzvu, akou sú tieto základné sociálne potreby a problémy? (3) Ide o opatrenia, činnosti smerujúce k integrácii? V čom áno, v čom nie? Prečo?


Creative commons