FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Migrace, občanství a transnacionalismus

Mgr. Radka Klvaňová, M.A.

Projekt tematicky navazuje na dosavadní řešenou problematiku inkluze/exkluze migrantů v transnacionální perspektivě. Zatímco v minulých letech byla pozornost věnována zejména teoretickému zpracování problematiky, sběru a průběžnému vyhodnocování dat, v letech 2010–2011 se bude projekt soustředit na vytěžení sebraného materiálu a publikaci hlavních zjištění výzkumu. Výzkum zkoumanou problematiku nahlíží z perspektivy i/migrantů z Běloruska, Ruska a Ukrajiny v ČR a jejich strategie a vnímání vlastní situace zasazuje do širšího strukturálního kontextu tvořeného zejména napětím mezi národním státem a proměnami současné mobility. Pozornost bude věnována zejména následujícím otázkám: (1) jakým způsobem i/migranti vnímají problém „integrace i/migrantů“ a jak to souvisí s jejich pozicí v transnacionálním sociální poli, (2) jak jsou i/migranti vymezováni a rozpoznáváni jako subjekty integrace, (3) jak jsou i/migranti socializování do pozice „cizinců“, „občanů“ a „imigrantů“, (4) jakým způsobem dochází k vyjednávání začlenění v každodenních interakcích ve veřejné sféře.


Creative commons