FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Problémy územní exkluze

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., Mgr. Ondřej Hofírek, Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D., Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová

Tento projekt se zabývá otázkou prostorových aspektů sociální exkluze. Klasifikuje, s ohledem na situaci v České republice, jednotlivé druhy projevů sociální diferenciace a segregace lokalit a jejich obyvatel a soustřeďuje se na strategie státní správy a samospráv při řešení situace lokalit, v nichž se koncentrují vylučované osoby. Ověřuje hypotézu, že státní správa a samosprávy inkriminovaných obcí/měst reflektují problém prostorové koncentrace vylučovaných osob velmi často v moralizujícím diskursu a řešení proto chápou v lepším případě jako re-socializaci vyloučených jedinců, v horším případě vymístění vyloučených jedinců a kolektivit na periferii obce či města s jasným vymezením fyzické (nevyjímaje zdi či ploty) i symbolické (například charakter stavby a její umístění) hranice odlišující toto území od zbytku území obce/města, jež toto prostředí vymezuje a současně i umožňuje utužení sociální kontroly nad ním. Vnímají často problém prostorových forem sociální exkluze více (ne-li výlučně) jako problém ekonomický (řeší ho například výlučně jako problém neplatičů nájemného v obecních bytech) a problém bezpečnosti ostatních obyvatel než problém než sociální (bez přihlédnutí k tomu, že jde i o problémy vyloučených osob). Jejich postup je většinou volen populisticky s ohledem na zájmy a bezpečnost majoritní společnosti, aniž se přitom uvažuje o bezpečnosti a zájmech sociálně vyloučených.


Creative commons