FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Sociální konstrukce etnokulturních identit a dilemata sociální inkluze

doc. PhDr. Radim Marada, Ph.D., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Klasické sociologické a antropologické teorie tematizující migraci reprezentovaly migranty jako subjekty, které opustily své domovy, odtrhly se z jeho bezpečí a dostaly se tak do bolestivého procesu asimilace. Migrační proces zde byl představován v tragické formě příběhu především jako ztráta, sebezapření a žalostný exil: úspěch mohl spočívat jedině v překonání traumatu a ve schopnosti adaptace na nové prostředí. Přestože tato reprezentace může vystihovat zkušenosti mnoha migrantů, není pro současnou situaci globální migrace obecně udržitelná. Současné sociologické a antropologické diskursy poukazují na to, že tento klasický obraz mohl představovat nanejvýš jeden možný typ migranta. Potřeba reflexe neadekvátností starých teorií vychází z případů migrantů, kteří se snažili a snaží udržovat živé vztahy se svými „opuštěnými“ domovy. Projekt se zaměřuje na diskursivní pole souvislostí procesů sociální inkluze a formování etnokulturních identit jež můžeme vymezit následujícími klíčovými orientačními body: (a) „Nový typ přistěhovalce“, jako subjektu který překračuje hranice, ale nezanechává svůj domov zcela za sebou. (b) Sociální inkluze přistěhovalců s diasporickou identitou. Díky sociálním vztahům, které udržují napříč prostorem i časem, mohou subjekty s diasporickou identitou existovat tam i tady, ve svých nových i starých domovech. Součástí zkoumání je případová studie transnacionální sítě osmi vysokoškolsky vzdělaných mladých žen pocházejících ze stejného maloměsta na jihu Slovenska a žijících v současnosti v pěti různých zemích světa (Česko, Slovensko, Maďarsko, Německo a USA).


Creative commons