FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Jiní Češi? Kulturní reprezentace hranic české nacionality

Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Zásadním výzkumným problémem, na který se projekt zaměřuje, je analýza konceptu „češství“, zvláště jeho reprezentací odkazujících k primordiálním charakteristikám, jako jsou např. původ, zvyky, barva kůže. Projekt je zaměřen na zkoumání kulturních reprezentací, v rámci kterých jsou analyticky rozlišitelné kategorie „Čechů“, „jiných Čechů“ i „ne-Čechů“ identifikovány z hlediska kategorie etnicity. Zajímají mne odkazy k přirozenosti hranic mezi skupinami lidí, mezi vlastními a jinými, stejně tak jako procesy utváření či narušování těchto hranic. Pozoruhodnou a signifikantní roli zde, na hranici, hrají právě takové jevy a aktéři, které lze označit jako hybridní, „in-between“. A jejichž prostřednictvím dochází k purifikaci, k očišťování prahů a hranic sféry solidarity (prezentace např. afrických Čechů, německých Čechů, apod.).

Jde mi o analýzu vrstvení či spolupůsobení řady diskurzů, v rámci kterých se utváří etnokulturní identity na hranicích mezi „češstvím“ a „ne-češstvím“ a o analýzu reprezentací toho, kdo je zahrnut do představované komunity českého národa. A v této souvislosti zkoumám to, jak vypadají představy, kognitivní kategorie, které jsou nabízeny jako identifikační rámce pro sebevymezení češství, jako jsou například kategorie původu, přináležitosti k nacionální komunitě, odlišnosti, apod. To znamená, jaké rámce distribuce rozdílností a stejností mezi jednotlivými subjekty nabízí různé typy sociálních výpovědí. Zajímají mne ale také místa tematizace odlišnosti od emicky definovaného „češství“, zvláště v podobě kognitivních kategorií, prostřednictvím kterých „mluví“ o jinakosti česká kulturní politika, mediální sféra, vzdělávací politika, apod.


Creative commons