FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Inkluze/exkluze migrantů v transnacionální perspektivě

Mgr. Radka Klvaňová, M.A.

Projekt se zabývá jednak možnostmi teoretického uchopení procesu inkluze/exkluze migrujících v transnacionální perspektivě, jednak empirickým zkoumáním tohoto procesu na případu první generace migrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu (Běloruska, Ruska a Ukrajiny) pobývajících v České republice. Vycházím z předpokladu, že v rámci procesu migrace dochází k proměně sociální pozice migrantů v rámci různých společenství, ve kterých participovali nebo participují prostřednictvím různých sociálních vztahů, a zajímá mě, jakým způsobem se tyto změny projevují v biografiích migrantů. Jak se migranti umisťují v různých sociokulturních kontextech v rámci transnacionálního sociálního prostoru a jak jsou do těchto prostorů umísťováni různými institucionálními a diskursivními praktikami? Zároveň chci zjistit, jakým způsobem souvisí proměny sociální pozice spojené s behaviorální participací v různých sociokulturních kontextech s proměnami pocitu přináležitosti k různým společenstvím. Které identifikace migrantů mají inkluzivní a které exkluzivní potenciál v různých sociokulturních kontextech? Ve výzkumu tak sleduji vyprávěné příběhy migrantů, různé formy sebeprezentace a sféry významnosti jejich životních světů, které se snažím interpretovat s ohledem na relevantní historické a politické diskurzy migrace.


Creative commons