FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Sociální exkluze z trhu práce v ČR

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Výzkum je zaměřen na analýzu participace na trhu práce. Výzkumnou otázkou, na kterou projekt odpovídá, je jak se mění sociální exkluze z trhu práce (nezaměstnanost) ve druhé polovině devadesátých let a na začátku jednadvacátého století v České republice. Jelikož míra nezaměstnanosti je poznamenána jednak dostupností pracovních míst a jednak počtem lidí na trhu práce (strukturní podmínky nezaměstnanosti), je vhodnější než o samotné nezaměstnanosti hovořit o šancích být nezaměstnaný (a jejich vývoji), které jsou oproštěny od strukturálních změn na trhu práce. Analýza nezaměstnanosti je zaměřena právě na tyto šance být nezaměstnaný. Analyzovaná data pocházejí z Českého statistického úřadu. Jedná se o vyčerpávající šetření nezaměstnaných, z nichž bude vybrán náhodný vzorek o velikosti 1%. Zvolená metoda k analýze – logistická regrese a log-lineární analýza. Pomocí této metody projekt odpoví na následující otázky: Liší se šance být nezaměstnaný podle věku, pohlaví a vzdělání v čase – mezi lety 1998 až 2004 v české společnosti? Kdo má nejnižší a kdo naopak nejvyšší šance být nezaměstnaný? Jaké typy nezaměstnaných v České republice lze identifikovat? Existuje pouze jedna třída sociálně exkludovaných z trhu práce nebo jich je více? A kolik takových tříd v české populaci lze identifikovat? Jak se od sebe liší? To jsou hlavní otázky, na něž projekt odpoví.


Creative commons