FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Sociální a kulturní reprodukce české společnosti

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Opakem konceptu sociální mobility je koncept třídní reprodukce. Zatímco sociální mobilita zachycuje intergenerační, kohortní nebo kariérní změny v třídní struktuře společnosti, koncept reprodukce označuje trvalost třídních nerovností z jedné generace na druhou nebo v rámci jedné generace. Obsahem tohoto pojmu není změna, ale sociální řád. Otázky po důvodech sociální mobility se tážou, čím je to dáno, že dochází ke změně třídního postavení. Otázky po důvodech reprodukce společnosti se ptají, jak dochází k tomu, že dochází k přetrvávání třídního postavení z jedné generace na druhou, mezi kohortami nebo v rámci zaměstnaneckých kariér. Odpovídáme-li pak na otázky po příčinách sociální mobility, odpovídáme tím také na otázky po reprodukci třídního postavení a naopak. Projekt je zaměřen na analýzu sociální a kulturní reprodukce z jedné generace na druhou. Hlavní otázky, na něž projekt bude odpovídat, jsou: Jak se mezigeneračně reprodukuje třídní struktura? Jakou roli v mezigenerační reprodukci třídní struktury hraje rodina a rodinné uspořádání a jakou naopak škola a vnější sociální prostředí? Jak se mění s ohledem na rodinné prostředí a s ohledem na školní prostředí mobilitní šance z jedné generace na druhou? Data, která budou analyzována, pocházejí z výzkumu Sociální a kulturní reprodukce 2005. K analýze budou rovněž použita data z longitudinálního výzkumu (Ne)rovné šance pro všechny.


Creative commons