FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Strategie pro získávání češství


Cílem projektu na rok 2006/2007, který navazuje na výzkum v tzv. romském ghettu, je: na základě analýzy rozhovorů, záznamů z focus group a z terénních zápisků, vzešlých z participativního pozorování, popsat jak funguje etnicita jako kategorie praxe a jak se promítá do strategií „získávání češství“? Koncept sociální exkluze vnímám jako jeden z možných rámců administrace etnokulturních hranic. V českém akademickém diskurzu je v posledních letech tematizována nejednoznačnost principu, na základě kterého by měly být marginalizované skupiny integrovány/in­kludovány. Vnímání Romů jako národnostní formace/menšiny, které je vlastní zejména oficiálním dokumentům (inkluze kulturně specifické národnostní menšiny) se dostává do konfliktu s výzkumy, které problematiku sociálního vyloučení Romů vnímají skrze socální situaci těchto komunit/enkláv a poukazují na romskou „národnostní indiferentnost“ (srovnej Jakoubek, Hirt, 2004, Lozoviuk 1998). Výzkumný projekt se zaměřuje na formování strategií a praktik, které volí sami sociálně vyloučení Romové k začlenění do tzv. „core group“ (např. přihlášení se k české resp. romské národnosti). Zajímá mne, zda komunikační partneři reflektují koncepty spojené s etnicitou a zaměřím se na to, do jaké míry se jejich interpretace příčin sociálního vyloučení překrývají s koncepty národnosti, solidarity v komunitě apod.


Creative commons