FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Česká republika: Koncepty sociální exkluze/inkluze a sociální koheze v diskursu o sociální politice, dimenze sociální exkluze a situace vyloučených

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Cílem projektu je zjistit jak se vyvíjí společenský a politický diskurs kolem sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze a inkluzivní politiky a jaké existují možnosti pro indikaci, monitorování a analýzu sociální exkluze v České republice? Koncept sociální exkluze nevyjadřuje ani tak gradaci nerovnosti (jako tomu bylo v případě konceptu chudoby), jako spíše mechanismus, jenž odlučuje lidi od hlavního proudu společnosti (tím je širší než koncept chudoby). V diskursu sociální politiky Evropské unie je sociální exkluze vymezována především jako důsledek kombinovaného vlivu nezaměstnanosti, nízké vzdělanosti a kvalifikace, nízkého příjmu, neadekvátního bydlení, zhoršeného životního prostředí, vysoké kriminality, nedostupnosti kvalitní lékařské péče a kvalitního vzdělávání, krize rodiny a dalších sociálních institucí klíčových pro občanskou společnost (církve, politické strany, občanská sdružení etc.). V další etapě je cílem projektu na základě existujících dat popsat stav sociální exkluze v české společnosti: identifikovat sociálně vyloučené či sociální exkluzí ohrožené jedince a sociální skupiny či sociální kategorie, popsat dimenzionalitu sociální exkluze a intenzitu sociální exkluze v jednotlivých dimenzích a porovnat výsledky se stavem známým v jiných zemích Evropské unie. A to na základě dat Šetření sociální situace domácností (ČSÚ 2001), výběrového šetření v domácnostech s příjmy pohybujícími se kolem existenčního minima (FSS 2004) a výběrového šetření sociální reprodukce (FSS 2005). Dále pak za použití dat Social Survey a European Community Household Panel.


Creative commons