FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

České vězeňství: Životní strategie uvězněných mužů a žen (odsouzených i zaměstnanců)

PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Předmětem výzkumu je vězeňský systém, pojímaný jako součást komplexního aparátu sociální kontroly, který jednak penalizuje deviaci – kriminální jednání, zároveň je však také nástrojem ustavujícím jeho hranice. V rámci širší konceptualizace tak můžeme vězení interpretovat ne jen jako mikrosvět se specifickým jazykem, normami, hodnotami a praktikami (habity), ale také jako vektor sociálních a politických sil a kulturních procesů, které přesahují jeho hranice. Výzkum konceptuálně rozvíjí a propojuje mimo jiné teorie totální instituce (E. Goffman), habitu (P. Bourdieu), resocializace a masového uvěznění (L. Wacquant), a na jejichž pozadí zachycuje specifika českého vězeňství v mezinárodním kontextu. Cílem projektu je analýza a interpretace životních strategií odsouzených i zaměstnanců v českých věznicích. Výzkum využívá kvalitativních (zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory, obsahová analýza) a kvantitativních technik (analýza existujících statistik). Výzkumná populace: muži a ženy ve výkonu trestu, zaměstnanci vězení (ředitelé, vedoucí oddělení výkonu trestu, zaměstnanci výkonu trestu).


Creative commons