FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Procesy formování a transformace marginalizované pozice na trhu práce: vliv veřejné (sociální) politiky

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Cílem projektu je zmapovat procesy marginalizace na pracovním trhu jako jednoho z hlavních faktorů sociální exkluze. Jde zejména o vytipování klíčových pozic na trhu práce, které tradičně hrají spíše doplňkovou roli – na rozdíl od vnímaného rizika nezaměstnanosti: jsou to různé formy flexibilního zaměstnání. Budeme ověřovat, nakolik se změny ve globálních výrobních a finančních procesech spolu s politikami odráží v pozici těchto lidí.

Projekt se bude opírat o dvě až tři případové studie (analýza hromadných statistických dat – ve statistické i dynamické rovině, rozhovory s typově vybranými lidmi v ohrožené situaci). Kvantitativní zjištění budou konfrontována Evropským panelem domácností (ECHP) na rovině režimů sociálního státu, jež bylo provedeno v období 1994 – 2001, což umožní sledovat vlivy institucionálních podmínek sociálního státu na formování flexibilní pracovní síly. Kvalitativní studie budou rozšiřovat deskriptivní rovinu o pokus vysvětlit způsob a procesy formování.


Creative commons