FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Faktory vedoucí k diferenciaci postavení rodičů s malými dětmi na trhu práce

PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc., Mgr. Blanka Plasová

Cílem projektu je prozkoumat vztah mezi výsledným ´modelem´ participace partnerů s dětmi na pracovním trhu a faktory, které rozhodnutí o tomto modelu ovlivnily. Zájem bude směřován především na období přechodu/návratu rodiče (zpravidla ženy) z rodičovské dovolené na pracovní trh. Zaměříme se zejména na význam faktorů vstupujících do rozhodování partnerů o uspořádání placené a neplacené práce. Budeme zvažovat roli relevantních veřejných politik, finančních motivů domácnosti, gender specifických preferencí, voleb a očekávání ve vztahu k plnění pečovatelských rolí, stejně jako roli podmínek na lokálním trhu práce a chování zaměstnavatelů vůči pracovní síle s dětmi. Budeme směřovat k odhalení dopadů gender rozdílů v dělbě placené a neplacené práce na diferencované postavení mužů a žen s dětmi na pracovním trhu.

Projekt bude založen na kvalitativní výzkumné metodě polostrukturovaného rozhovoru s cílem ozřejmit interakci předjímaných i nepředjímaných faktorů a jejich vliv na výsledné chování páru s dětmi ve vztahu k trhu práce. Do výzkumného vzorku budou zařazeny mladé ženy (s partnerem, ne samoživitelky) s nejmladším dítětem v předškolním věku, které prošly životní situací tranzice z rodičovské dovolené na pracovní trh.


Creative commons