FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Hodnocení vybraných aktivačních programů v APZ

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Markéta Horáková, PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Cílem projektu je zhodnotit vazby mezi kontextem (implementačními podmínkami), způsobem provádění a efekty programu individuálních akčních plánů v aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Budeme ověřovat, nakolik se prosazují nové principy politik – individualizace, aktivace, decentralizace, partnerství a jak to souvisí s kontextem a podmínkami realizace programů.

Projekt se bude opírat o dvě až tři případové studie (rozhovory, studium dokumentů) na typově vybraných úřadech práce. Zjištění budou konfrontována s pilotním hodnocením, jež bylo provedeno v roce 2003, což umožní sledovat vliv změn implementačních podmínek na realizaci a účinky politik. Případové studie budou zasazeny do celkového rámce rozvoje aktivní politiky na trhu práce v ČR.


Creative commons