FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Změny aktivní politiky zaměstnanosti na lokálních trzích práce

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

působící na trhu práce. V této souvislosti vzniká otázka, jakými způsoby dochází ke změnám v rámci tohoto systému veřejné politiky. Jaké faktory a mechanismy v těchto procesech změny působí a které je možné využít pro reformní strategie spojené s uplatňováním metod a nástrojů evropské strategie zaměstnanosti. Cílem projektu je popsat a prozkoumat posloupnost změn vstupů a výstupů aktivní politiky zaměstnanosti ve společenském a politickém kontextu českého trhu práce. Plánovaná analýza nebyla zatím v podmínkách naší republiky realizovaná. Zahraniční výzkumy však ukazují, že povaha těchto změn je nepředvídatelná. Opakující se drobné změny bývají čas od času vystřídány nečekaně rozsáhlou změnou, která přináší obvykle i změnu kvality programových intervencí v rámci APZ. Chceme zjistit, jak se vyvíjí a mění základní vstupní a výstupní charakteristiky programů APZ v ČR.

Základní výzkumné otázky či hypotézy: Jakou posloupnost změn výstupů lze zaznamenat při analýze vývoje české APZ na jednotlivých UP v posledních pěti letech?


Creative commons