FSS MU
Výzkum >> Rodina a reprodukční procesy >>

Aktivní stárnutí: mezi rodinou, důchodem a pracovním trhem

Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.

Prodloužená aktivita ve vyšším věku se patrně stane, na základě doporučení Evropské komise, WHO či OECD, nezbytným předpokladem sociální koheze a udržitelného rozvoje stárnoucích společností. Cílem projektu bude proto detailní rozbor situace osob v před-důchodovém a ranně důchodovém věku v České republice. Projekt je zaměřen na tranzitní životní strategie osob ve vyšším věku. Zvolený přístup k této problematice kombinuje analýzu sociálně-politických definic aktivního stárnuti s analýzou individuálních a hodnotově podmíněných strategií života ve vyšším věku. Výchozím modelem, který by měl přispět k porozumění procesům ovlivňujícím aktivitu ve vyšším věku, je preferenční model aktivity ve vyšším věku. Tento model předpokládá, že populaci ve vyšším věku lze rozdělit do tří typů: aktivní, adaptivní a neaktivní. Cílovou skupinou projektu jsou osoby mezi 50. a 70. rokem života a to jako individua i jako členové páru. Empirické šetření se zaměří na popis pracovních aktivit v období přechodu mezi aktivní ekonomickou činností a odchodem do důchodu. Dále bude přihlédnuto i k mimopracovním, ovšem sociálně velmi významným typům aktivit, jako je péče v rodině, zapojení v komunitě, sebevzdělávání apod. Zvláštní pozornost bude věnována párovému vyjednávání v rodinách a genderové specificitě tohoto tranzitního období.


Creative commons