FSS MU
Výzkum >> Rodina a reprodukční procesy >>

Jedináčkovství

Beatrice Elena Chromková Manea, M.A.

Předmětem tohoto projektu je výzkum jedináčkovství v ČR z hlediska reprodukčních strategií a reprodukčního chování, prozkoumat rozhas tohoto typu rodiny a zjistit charakteristiky těch lidi, kteří mají jedno dítě nebo chtějí mít jedno dítě, pokusit určit důvody k preferovanému tomu počtu dětí. Lidé, kteří se chtějí dožít rodičovství, mohou to uskutečnit s jedním dítětem. Nemít druhé nebo třetí dítě zdá se, podmíněn obavami ze snížení životní kvality existujícího dítěte a neschopnosti zabezpečit dostačující zdroje pro další dítě.

V mezinárodním akademickém diskurzu, britská socioložka Hakim (2000, 2001, 2003a, 2003b) se prostřednictvím svého teoretického konceptu preferenční teorie pokusila vysvětlit konkrétní příčiny změn v reprodukčním chování. V České republice existuji dva oponující si faktory, kulturní a ekonomický, které se snaží nalézt a vysvětlit důvody, proč lidé nechtějí mít děti nebo mají malý počet dětí.

Projekt kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístup. Data získáváme na základě kvantitativního reprezentativního výzkumu populace ve věku 20–40 let. Sběr dat probíhal od 22. října do 25. listopadu 2005 v rámci grantu GA403/05/0800 – Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR (koordinátor prof. Rabušic). Zvolená metoda analýzy dat je multionominalní logistická regrese. Kvalitativní výzkum je zaměřen na komunikační partnery ve věku 30–35 s jedním dítětem, kteří nechtějí mít další dítě nebo na osoby, které plánují jen jedno dítě. Plánujeme také návrat ke komunikačním partnerům a navázání na původní rozhovory a zaznamenání vývoje a změn v jejích situaci po zhruba 4–5 letech.


Creative commons