FSS MU

Rodina a reprodukční procesy


Aktivní stárnutí: mezi rodinou, důchodem a pracovním trhem
Discourses on Childhood: Cases of Public Initiatives for Helping Children in Need
Jedináčkovství
Nedobrovolná bezdětnost
Odkládané mateřství: životní dráhy a reprodukční strategie pozdních prvorodiček
Otcové (nejen) u porodu
Rodina a stratifikační proces
Rozvedené matky (fertilita a reprodukční strategie rozvedených)
Staří rodiče a stárnoucí děti – solidarita třetí a čtvrté generace
Mixed Romany-Czech Marriages [ukončeno 2007]
Childlessness and Relationships [ukončeno 2006]

Trh práce a nezaměstnanost


Efekty aktivní politiky zaměstnanosti na zaměstnavatelské instituce
Faktory vedoucí k diferenciaci postavení rodičů s malými dětmi na trhu práce
Genderové nerovnosti na trhu práce a jejich sociální faktory
Hodnocení vybraných aktivačních programů v APZ
Pilotní evaluace programu aktivní politiky zaměstnanosti
Pracovní pobídky nezaměstnaných
Procesy formování a transformace marginalizované pozice na trhu práce: vliv veřejné (sociální) politiky
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných
Změny aktivní politiky zaměstnanosti na lokálních trzích práce

Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze


Česká republika: Koncepty sociální exkluze/inkluze a sociální koheze v diskursu o sociální politice, dimenze sociální exkluze a situace vyloučených
České vězeňství: Životní strategie uvězněných mužů a žen (odsouzených i zaměstnanců)
Individuální přístup k bydlení ve standardizované obytné jednotce - výzkum kultury bydlení v baťovském Zlíně
Politika sociální pomoci jako nástroj boje proti sociální exkluzi - antidiskriminační aspekty systému sociální pomoci v romských sociálně vyloučených uskupeních
Problémy územní exkluze
Sociální a kulturní aspekty residenční suburbanizace
Sociální a kulturní reprodukce české společnosti
Sociální exkluze z trhu práce v ČR
Vietnamští imigranti a český trh práce – paralely a rozdíly s ukrajinskou pracovní migrací
Strategie pro získávání češství [ukončeno 2007]

Etnizace, migrace, identita


Indikátory úspešnosti politík integrácie
Inkluze/exkluze migrantů v transnacionální perspektivě
Jiní Češi? Kulturní reprezentace hranic české nacionality
Migrace, občanství a transnacionalismus
Migrations
Rethinking Minority and Migration Policies in Central Europe. Clash of Ethnic Particularism and Liberal Universalism
Sociální soudržnost a konflikt v perspektivě kolektivní paměti
Etnizované menšiny jako výzva státně-občanské integrace [ukončeno 2008]
Sociální konstrukce etnokulturních identit a dilemata sociální inkluze [ukončeno 2008]
Analýza sociálnej integrácie etnických menšín a ich účasti na trhu práce [ukončeno 2007]
Policies for Promoting Employment for Roma - World Bank Project [ukončeno 2007]

Panel Páry a rodinyCreative commons