FSS MU

Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum Vacková, Barbora – Ferenčuhová, Slavomíra – Galčanová, Lucie (eds.) 2010.
Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum
Červený Kostelec / Brno: Pavel Mervart / Masarykova univerzita
Tématické okruhy: urbánní studia

Kniha obsahuje devět textů, jejichž tématem je společenská změna sledovaná skrze studium městského prostoru, proměn jeho organizace, mechanismů jeho utváření i forem správy. Vedle témat městské mobility či diferenciace a segregace urbánního prostoru řeší především problematiku významů vkládaných do míst jejich uživateli. Proměny významů, jež jsou prostorům přisuzovány v průběhu každodenních mezilidských setkání i obecných mocenských či politických vyjednávání, jsou důležitým projevem sociální změny v (urbánním) prostoru – místa zůstávají, ale pro každou další generaci mohou znamenat cosi jiného. Někdy jejich důležitost postupně klesá až – podobně jako dopravní trasy starého industriálního města – tiše zaniknou. Jindy může být asanace ulic, náměstí či čtvrti hlasitým projevem nového společenského řádu. Autoři a autorky jednotlivých statí dohromady zastupují široký badatelský záběr od historie, přes sociologii a antropologii až k sociální geografii. Kniha je proto určena odborníkům a zájemcům o interdiscipli­nární studium města.


Nejistoty na trhu práce. Sirovátka, Tomáš – Winkler, Jiří – Žižlavský, Martin. 2010.
Nejistoty na trhu práce.
Brno/Boskovice: František Šalé - Albert.
Tématické okruhy: trh práce

Kniha reflektuje, jak lidé v České republice zažívají a vnímají nejistoty ve vztahu k placenému zaměstnání a jak se s nimi vyrovnávají. Jak s tím souvisí jejich individuální předpoklady, kulturní a sociální faktory, stejně jako institucionální kontext, zejména jak politika zaměstnanosti napomáhá k překonání nejistot. Výchozí hypotézou je předpoklad o diferenciaci a polarizaci nejistot na trhu práce, jež se promítají v řadě dimenzí včetně kvality práce a ve formách flexibility uplatňovaných ve strategiích na trhu práce i ve veřejných politikách.


Couples undergoing infertility treatment in the Czech Republic: Broad range of possibilities in a traditional milieu.  Social Theory and Health. Slepičková, Lenka. 2010.
Couples undergoing infertility treatment in the Czech Republic: Broad range of possibilities in a traditional milieu. Social Theory and Health.
Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství

Neplodnost je zásadní zlomovou zkušeností v biografii jedince. Narušuje představu a očekávání ve vztahu k vlastní životní dráze, především předpoklad vlastní plodnosti a kontroly nad reprodukcí. Text se zaměřuje na párovou zkušenost s neplodností. Jeho cílem je poukázat na kontrast mezi liberálními oficiálními standardy pro asistovanou reprodukci v České republice a jejími omezeními, které vyvěrají jak z legislativní úpravy těchto postupů, tak z hodnotové orientace české společnosti ve vztahu k rodině a rodičovství. V první části se text zabývá tím, jak se partneři vyrovnávají s vnějšími omezeními asistované reprodukce, ve druhé části popisujeme genderové role v reakci na neplodnost a tématem třetí části jsou postoje mužů a žen v reakci na neplodnost a jejich vztah k hlavním možnostem řešení neplodnosti, adopci a asistované reprodukci. Analýza je založena na datech pocházející z kvalitativního výzkumu, kterého se účastnilo více než 30 mužů a žen, kterých se týkala diagnóza neplodnosti.


Sociální studia: Reprodukce nebo intimita. Bartošová, Michaela – Slepičková, Lenka. (Eds.) 2009.
Sociální studia: Reprodukce nebo intimita.
Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství

Porodnost jako základní biologický předpoklad sociální kontinuity je dnes oprávněně v zorném poli sociálních věd. Na druhou stranu fenomény vznikající na okraji různých forem partnerského soužití nebo prolínáním různých forem rodičovství a dalších vztahů, mohou být v takových typech výzkumu opomíjeny, přestože i ony jsou důležitým zdrojem proměn rodinného chování a sociální reprodukce. V této souvislosti se nabízejí otázky: Je česká sociologie rodiny příliš zaujata problémy spjatými s biologickou reprodukcí? Do jaké míry je tento směr výzkumu poplatný sociálně-politické agendě? Jakou roli v tomto směru zkoumání hraje kvantitativní metodologie? Reflektují kategorie a typologie standardně využívané ve výzkumech rodiny proměnu obsahu klíčových pojmů, jako je rodina, soužití, domácnost či rodičovství? V sociologii rodiny sice najdeme i tendence věnovat se novým vzorcům intimity. Takto zaměřené výzkumy však často vystačí s pouhým popisem daných jevů. Jejich výstupy obvykle postrádají jednu ze základních kvalit vlastní disciplíny: pohyb od popisu jednání k abstraktním výpovědím o společenských strukturách, jež jsou skrze jednání reprezentovány i ustavovány. Ze zřetele se ztrácí snaha navázat výzkum na základní otázky sociologie (jak společnosti přetrvávají, jaké mechanismy vytváří a reprodukují sociální struktury), které jsou přenechány sociologii stratifikace a mobility. Není takto orientované bádání odtržené od základních sociologických otázek? Nepostrádá taková sociologie rodiny obecné teoretické zázemí?


Sociální studia: Individualizace. Vido, Roman – Binka, Bohuslav – Marada, Radim. (Eds.) 2009.
Sociální studia: Individualizace.
Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: identita a kolektivní paměť

V tomto čísle se chceme věnovat individualizaci jako procesu, v němž zanikají pevné vazby tradiční společnosti, roste osobní svoboda, možnost voleb a akční rádius jedince, žijícího v moderní společnosti. Poněvadž bývá analyticky nesnadné rozlišovat mezi individualizací a individualismem jako jejím výsledkem, nechceme vylučovat texty, které by se věnovaly také sociálním a kulturním projevům či souvislostem individualismu.
 


Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Ferenčuhová, Slavomíra – Hledíková, Magdalena – Galčanová, Lucie – Vacková, Barbora. (Eds.) 2009.
Město: Proměnlivá ne/samozřejmost.
Červený Kostelec/Brno: Pavel Mervart/Masarykova Univerzita.
Tématické okruhy: urbánní studia

Publikace navazuje na stejnojmennou konferenci, která se konala na přelomu listopadu a prosince 2007 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Obsahuje deset textů, které představují různé odborné přístupy k problematice města zakotvené v odlišných společensko-vědných disciplínách.


Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events. Hofírek, Ondřej – Klvaňová, Radka – Nekorjak, Michal. (Eds.) 2009.
Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events.
Brno: Centrum pro demokracii a kulturu.
Tématické okruhy: migrace a etnizace

Kniha přispívá k interdiscipli­nární diskusi o teorii a výzkumu soudobých mezinárodních migrací. Debata vychází z paradigmatického posunu, který zpochybňuje nebo reviduje dříve ustavené koncepce, analytické a metodologické postupy. Texty v tomto svazku reflektují odklon od statického pojetí migrace, které favorizuje především perspektivu usazených domácích populací směrem k flexibilnějším přístupům a transnacionálním perspektivám. Hlavním cílem této knihy je obohatit diskusi zohledňují komplexitu současného teoretizování, výzkumů a tvorby politik.


Sociální studia: Transnacionalismus. Klvaňová, Radka – Sidiropulu Janků, Kateřina – Marada, Radim. (Eds.) 2009.
Sociální studia: Transnacionalismus.
Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: migrace a etnizace

Monotematické číslo Sociálních studií se věnuje transnacionalismu jako významnému společenskému fenoménu organizace života napříč prostory národních států i teoretické perspektivě, jež problematizuje ustanovené hranice aplikované na zkoumání sociálního jednání, vztahů a zkušeností. Číslo představuje transnacionalismus jako kritickou perspektivu otevírající dosud nepromýšlené sociologické otázky a zvyšující citlivost vůči přeshraničním jevům a napětím, které přináší transnacionální procesy ve světě národních států.


Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. Tomešová Bartáková, Helena. 2009.
Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice.
Brno: Masarykova univerzita.
Tématické okruhy: genderová studia, trh práce

Jak vypadá návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené? Co ovlivňuje jejich chování? S jakými se potýkají problémy a jak je řeší? Jak se dívají na současnou rodinou politiku v České republice? To jsou základní otázky předkládané publikace. V teoretické rovině jsou rozpracovány jak makro-sociální tak i mikro-sociální souvislosti problematiky, zatímco druhou část publikace tvoří výsledky kvalitativního výzkumu na dané téma.


Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. Šmídová, Iva. 2009.
Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics.
New York, London: Routledge.
Tématické okruhy: genderová studia, rodina a rodičovství

Analytický rozbor změny a setrvání mužských identit v českém prostředí v oblasti ochrany přírody a v rodině. Text zdůrazňuje genderovou osu reprodukce statu quo a potenciál i omezení pro změny mužské sociální identity.


Aging in Czech Republic.  In The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition. Vidovićová, Lucie – Topinková, Eva. 2009.
Aging in Czech Republic. In The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition.
Santa Barbara, Calif.: Praeger.
Tématické okruhy: stárnutí

Kapitola podává základní přehled o problematice stárnutí a jejím vnímání v české společnosti.


Politiques de vieillissement actif en Republique tcheque et an Pologne. In International social science journal. Vidovićová, Lucie – Perek-Bialas, Jolanta – Ruzick, Anna. 2009.
Politiques de vieillissement actif en Republique tcheque et an Pologne. In International social science journal.
Oxford: Blackwell Publishers.
Tématické okruhy: sociální politika, stárnutí

This article deals with active ageing as a policy concept and its meanings in different cultures. We describe the Czech Republic and Poland, formerly communist states that experienced economic and political transitions in the 1990s and joined the European Union in 2004. Both countries are demographically similar, with ageing populations, but their understanding of active ageing as a policy issue are quite different. The methodology used was a meta-analysis of expert interviews and consultations. The results show that there is no comprehensive policy towards active ageing in Poland and the Czech Republic does not have an overall systemic vision based on the principles of active ageing. The debate on activity in old age focuses on labour market employment activity, neglecting most of the issues of social services, care-giving or just plain leisure. The lack of institutional mechanisms, fiscal limitations, discriminatory socio-cultural perceptions and an unfavourable economic climate have all constituted barriers to implementing active ageing strategies in the period analysed. However, it seems that the problem has been noticed and that demographic changes and the attitudes of the elderly in the future could bring forth a more wide-ranging discussion on active ageing.


Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. Katrňák, Tomáš. 2008.
Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice.
Praha: SLON.
Tématické okruhy: sociální stratifikace

Kniha analyzuje uzavřené sňatky v České republice pomocí konceptu homogamie. Autor se zabývá věkovou, vzdělanostní, zaměstnaneckou a sídelní homogamií a představuje jejich vývoj v čase.


Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Hora, Ondřej – Sirovátka, Tomáš. 2008.
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Brno/Boskovice: František Šalé - Albert.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství, sociální politika, trh práce

Monografie o problémech rodiny a roli sociální politiky v České Republice. Kniha se zabývá problémy a dilematy, jenž řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.


Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. Vašečka, Michal. 2008.
Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe.
Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture.
Tématické okruhy: migrace a etnizace

Most of Central European countries remain these days, in-spite of entry into the EU and endless attempts of liberal oriented political minorities, ethnically defined countries with focus on ethnos except of demos. In Central European countries the process of national self-identification is still more on the ethnic and cultural side than on the civic and territorial one. Author argues that etnization of principles upon which the state is build does not lead to awaking of the exalted nationalism. This paper analyzes discourses that lead to systemic nationalization of the concept of citizenship in Central European countries. Author uses concepts of Jeffrey Alexander and his distinction of the core and out group within a society and evolutionist theory of Castles and Davidson to describe reasons behind deviation from egalitarian and inclusive concepts of citizenship. Author analyzes citizenship policies and trans-border affinities in Central Europe on the example of two countries – Slovakia and Hungary that are unfortunate examples of these phenomenons. Finally, author analyzes pre-conditions of shift from ethno-cultural to legal-political definition of a nation and potential for redefinition of the core solidarity based on ethnicity to core solidarity based on modern citizenship.


Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. Vidovićová, Lucie. 2008.
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti.
Brno: Masarykova univerzita.
Tématické okruhy: stárnutí

Kniha představuje sociologické koncepty spojené s chronologickým věkem, zabývá se teorí a empirickými projevy věkové diskriminace a ageismu.


My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Vidovićová, Lucie – Gregorová, Eva. 2008.
My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR.
Praha: Život 90.
Tématické okruhy: stárnutí

Výzkumná zpráva z výzkumu Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Výslekdy kvalitativních skupinových rozovorů na téma povahy disrkimiance a možností její prevence.


Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. Možný, Ivo – Pakosta, Petr – Přidalová, Marie. 2008.
Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs.
Brno: Masarykova univerzita.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství

Tato kniha přináší výsledky rozsáhlé studie zaměřené na hodnotu dítěte a postoje českých mužů a žen k rodičovství. Obyvatel České republiky začalo ubývat o generaci později než v Evropě. První reakcí demografů bylo očekávání, že tyto změny jsou reakcí na pád komunismu a pouhé odkládání rodičovství. Patnáct let poté už nejde jenom o odklad, ale o konečné rozhodnutí. Váha inhibitorů a stimulů rodičovství zavísí na vzdělání, rodinném stavu a přítomnosti partnera a dětí (a také na jejich počtu). Postoje se diferencují podle pohlaví a tato studie také nachází posun mezi generací, která zažila tyto demografické změny na vlastní kuži a tou, která přišla až po nich.


Sociální studia: Partnerství, rodičovství, rodina. Fučík, Petr – Rabušic, Ladislav. (Eds.) 2008.
Sociální studia: Partnerství, rodičovství, rodina.
Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství

Partnerství, rodičovství a rodina jsou fenoménem, které se v České republice staly od druhé poloviny devadesátých let námětem mnoha demografických i sociologických prací, neboť to jsou jevy, které procházejí radikální proměnou. Obsahuje šest statí, které podle našeho soudu ilustrují určitý posun ve výzkumu partnerského a reprodukčního chování české populace.


Otcovství u porodu: Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. In Sociální studia: Genderové re-konstrukce. Šmídová, Iva. 2008.
Otcovství u porodu: Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. In Sociální studia: Genderové re-konstrukce.
Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: genderová studia

Text analyzuje současné české otcovství na empirickém podkladu rozhovorů s páry, jimž se narodilo první dítě. Interpretace se soustředila na událost porodu, na níž dokumentuje genderové aspekty fáze přechodu k rodičovství a mechanismy re/produkce genderových vztahů.


Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Winkler, Jiří. (Ed.) 2008.
Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda.
Brno: Barrister & Principal.
Tématické okruhy: sociální politika, trh práce

Kapitola v knize přináší pojmoslovnou analýzu termínu „nová sociální rizika“, a provádí stručnou charakteristiku výzkumných problémů v této oblasti v kontextu české sociální politiky.


Sociální studia: Rasa. Hamar, Eleonóra – Szaló, Csaba – Šlesingerová, Eva. (Eds.) 2007.
Sociální studia: Rasa.
Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: identita a kolektivní paměť, migrace a etnizace

Číslo se chce věnovat jak reflexi ideologie rasismu jakožto důsledku vědění a praktik spojených s touto idejí o „rasách“; tak také reflektuje dynamiku změny diskursivních hranic ideje rasy a ideologie rasismu, kdy se otázka homogenních biologických a fyziognomických definic („color line“) změnila v otázku hranic kulturních diferencí a identit („culture line“) – tedy analýze na cestě od „rasy“ k etnicitě. Neméně podstatnou inspirací by měla být ale také role současného fenoménu: imaginace výzkumů DNA spjatých s odkazy na etnicky a rasově definovaný původ sociálních skupin.


Sociologické aspekty korupcie. Vašečka, Michal. 2007.
Sociologické aspekty korupcie.
Bratislava: Transparency International Slovensko.
Tématické okruhy: sociální politika

The study is focused on sociological aspects of corruption. The author provides theoretical definitions of corruption based on sociological literature, explains the existence of clientelism and relations between corruption and social capital. Firstly, the author gives definition of corruption from four classical sociological aspects, the so-called public-office, public interest, market centered definition and definition derived from international treaties. The author provides modern theories of corruption developed by Ch. Hoffling and explains corruption in processes of social interaction, where the corruption is characterized as social relation, social process and finally as socio-economic net. Paper looks at corruption also from economic view according to economist Gary Becker, sociological view according to ideas of Max Weber and deals with social interdependence of economic behavior and economic interdependence of social behavior. Within the next chapters the author looks at corruption from the perspective of value s conflict, and deals with inequality and low social capital. Author suggests that corruption is one of outcomes of habitués of a modern citizen. Finally, author elaborates on corruption in post-communist countries and argues corruption emerged because of changes in societal structures.


Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Szaló, Csaba. 2007.
Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich.
Brno: CDK.
Tématické okruhy: migrace a etnizace

Teorie transnacionální migrace ukazují, jak na jedné straně přistěhovalci a jejich potomci udržují přeshraniční vazby s jejich původním domovem, přičemž se na straně druhé snaží o budování nového domova a o začleňování se do sociálních institucí a sociálních sítí přijímající společnosti. Fenomény pojaté v teoriích transnacionální migrace, jako nacionalismus na dálku nebo jako souběžná participace ve více národních imaginárních komunitách, svědčí o proměně symbolicky artikulované vazby národních identit k teritoriálně ohraničitelným podobám domoviny. V této knize se autor zameřuje především na kritickou rekonstrukci interpretačních strategií, jež těmto teoriím umožnily vzniknout. Jde tedy o pokus o kulturní sociologii, jež čerpá z teorie diskursu Michela Foucaulta a z reflexivní sociologie Pierra Bourdieu a zajímá se souběžně o epistemologické i sociální předpoklady produkce vědění. Zatímco první kapitola nabízí genealogii teorií transnacionální migrace, druhá kapitola je genealogií kritické antropologie, jež měla na konstituci teorií transnacionální migrace zásadní vliv. Následuje třetí kapitola, která nabízí analýzu transnacionálních sociálních polí.


Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. Winkler, Jiří. 2007.
Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky.
Brno: Masarykova univerzita.
Tématické okruhy: sociální politika

Předkládaná teoreticko metodologická studie se zabývá teoretickými východisky výzkumu dynamiky politického procesu v komplexním prostředí evropské sociální politiky. Politický proces autor chápe jako soustavu záměrných sociálních aktivit a rozhodnutí. Autor si klade za cíl posoudit vybrané teoretické koncepce rozhodování z hlediska jejich využití pro výzkum dynamiky politického procesu. Vychází přitom z popisu praktických problémů výzkumníků politického procesu, kteří upozorňují na evidentní fragmentarizaci sociální teorie a nedostatek integrujících hledisek vysvětlujících rozporuplné výsledky empirických zjištění.


Sociální studia: Generace. Marada, Radim. (Ed.) 2007.
Sociální studia: Generace.
Brno : Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: identita a kolektivní paměť, rodina a rodičovství, stárnutí

Monotematické dvojčíslo odborného časopisu Sociální studia. Obsahuje dva bloky: Generace a Životní běh. Uvádí čtyři významné statě zahraničních autorů a osm původních statí domácích autorů a autorek. „Generace“ mezigenerační vztahy, generační konflikt je reakcí na výzvy, které před nás staví některé významné sociální a kulturní změny posledních desetiletí. Stárnutí populace a krize sociálního státu, technologická gramotnost jako jedna z podmínek sociální a kulturní inkluze, proměny vzorců rodinného života, zmasovění vyššího vzdělávání, segmentace pracovního trhu, rozrůznění životních stylů a kulturního vkusu, proměny vzorců spotřeby atd.: všechny tyto posuny vyvolávají, mimo jiné, s novou naléhavostí otázku o povaze mezigeneračních rozdílů a vztahů. V našem prostředí je navíc generační otázka zvýrazněna politickou změnou roku 1989 a tedy zvýšenou generační citlivostí.


Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. Mareš, Petr – Hofírek, Ondřej. (Eds.) 2007.
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference.
Brno: Mezinárodní politologický ústav.
Tématické okruhy: migrace a etnizace, rodina a rodičovství, sociální politika, teorie sociální exkluze a inkluze, trh práce

Publikace je výběrem příspěvků, které byly předneseny na konferenci Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze pořádané Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v listopadu 2006. Příspěvky ve sborníku odráží současný stav poznání v oblasti zkoumání sociálních procesů, závažných pro biologické a sociální přežití společnosti v České republice. Současně se jedná o témata, která jsou v kontextu evropské sociologie a dalších sociálních věd včetně aplikovaných disciplín (veřejná a sociální politika, sociální práce) předmětem dynamického rozpracování: řešené problémy jsou aktuální nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu. Vybrané příspěvky jsme rozdělili do pěti tématických oddílů věnovaných problematice sociální mobility a stratifikace, měnící se podoby rodiny a nových vzorců organizace intimity, vzdělání a trhu práce jako mechanizmů jak sociálního vyloučení, tak sociální integrace, otázkám sociálních identit a migrace a také prostorovým aspektům sociální exkluze.


What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? In Romanian Journal of Population Studies. Fučík, Petr – Chromková Manea, Beatrice. 2007.
What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? In Romanian Journal of Population Studies.
Cluj Napoca: Cluj University Press.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství

This article tackles the issue of marital homogamy in the Czech Republic using paired-data gather in 2005 on a representative sample of people aged 20–40. The aim is to find an answer to the question whether homogamy or heterogamy has any practical meaning for people who live either in marriage or in cohabitation and explore the differences in opinions with regard to marriage, childcare, gender roles and the reconciliation of family and paid work. We hypothesize that heterogamous couples will be more distant in their attitudes than homogamous couples. The results point out that the homogamy and partners closeness in answers are not related. Few explanations are offered in the end as a possible answer to why the working hypothesis was rejected.


Sociální studia: Město. Ferenčuhová, Slavomíra – Šuleřová, Michaela – Vacková, Barbora. (Eds.) 2006.
Sociální studia: Město.
Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Tématické okruhy: urbánní studia

„Město užívají lidé: každodenní rutina, občanské rituály, rytmus společenského prostoru, střídající se odliv a příliv zájmu – to vše dává městu a jeho základním částem význam. Urbánní struktura a sociální chování jednotlivců a skupin se neustále vzájemně ovlivňují. Město vytváříme tím, že v něm žijeme. A ještě více tím, že jej prožíváme.“ (Short, J. R.: The Urban Order. An Introduction to Cities, Culture, and Power).


Etnická různost a občanská jednota. Marada, Radim. (Ed.) 2006.
Etnická různost a občanská jednota.
Brno: CDK.
Tématické okruhy: migrace a etnizace

Kniha pojednává o vztahu etnicity a občanství. Jednotlivé kapitoly jej představují jak v obecném historickém kontextu moderních společností, tak zejména v prostředí naší současné zkušenosti: české, středoevropské, evropské. Na konkrétních případech i v obecných souvislostech odhalují sociálně kulturní podmínky a bariéry, jakož i různorodé způsoby či úrovně občanského začleňování etnicky definovaných aktérů a kolektivit. Společným východiskem je teorie občanské inkluze Jeffreyho C. Alexandera, jednoho z nejvýznamnějších současných světových sociologů. J. C. Alexander také napsal pro tuto publikaci speciální předmluvu.


The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Sirovátka, Tomáš et al. 2006.
The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society.
Brno: Barrister & Principal.
Tématické okruhy: teorie sociální exkluze a inkluze, trh práce

Monografie o problémech sociálního vyloučení a sociálního začleňování v české společnosti. Rostoucí podíl dlouhodobé nezaměstnosti stejně jako prodlužování doby nezaměstnanosti v opakovaných případech ukazuje na to, že se na českém trhu práce etabluje marginalizovaná pracovní síla (její marginalizace je kombinací jejího malého lidského kapitálu, malé zaměstnatelnosti a diskriminace.


Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Nedbálková, Kateřina. 2006.
Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici.
Praha: SLON.
Tématické okruhy: genderová studia

Vězení a vězeňské subkultury jsou popsány jako součást obecnější genderové struktury. Kniha nabízí hustý etnografický popis ženské věznice Podlesí, založený na rozhovorech s odsouzenými ženami, rozhovorech s vězeňskými zaměstnanci a v neposlední řadě na vlastním pozorování celé instituce. Soustředí se zejména na vězeňskou každodennost odsouzených žen, na formální i neformální vztahy, které ženy v prostředí totální instituce vězení navazují. Vězeňskou subkulturu reprezentuje například vězeňský černý trh nebo kolonizace volnočasových aktivit. Podrobněji pojednává o strukturách distribuce prestiže a moci, na jejichž základě ženy získávají status vězeňských vůdkyň nebo naopak outsiderek. Podstatná část knihy se věnuje sexualitě ve vězení (lesbckým a pseudorodinným vztahům). Práce vyúsťuje do konečného argumentu, podle kterého je gender jednou ze základních uspořádávajících sociálních struktur. Je vězení opravdu místem neustálého násilí a nebezpečí? Jsou vzorce mužského a ženského jednání viditelné i v prostředí, kde spolu v omezeném čase prostoru žijí jen ženy? Jaká je vězeňská každodennost?


Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Kocourková, Jiřina – Rabušic, Ladislav. (Eds.) 2006.
Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?
Praha: Univerzita Karlova v Praze.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství

Změny v rodinném a reprodukčním chování zaznamenávané od roku 1990 zřetelně naznačují odklon od uniformního chování a nárůst rozmanitosti ve formách životního stylu jak z hlediska typu partnerského soužití, tak z hlediska počtu dětí. Rozšiřují se nesezdaná soužití či soužití homosexuálních párů, zvyšuje se podíl osob žijících samostatně. Narůstá podíl neúplných rodin, manželských párů bez dětí či s jedním dítětem a klesá podíl dvoudětných rodin s oběma rodiči. Nově nastupující mladé generace mužů i žen se stále více vzdalují svým rodičům z hlediska typů svazků a reprodukčních strategií, které volí. Převážná část příspěvků v této monografii se opírá o zjištění mezinárodního šetření The Aceptance of Population-related Policies (PPA2), které v ČR proběhlo v roce 2001. Cílem šetření bylo zmapovat postoje veřejnosti k demografickým trendům, dozvědět se o motivech, které vedou mladé lidi k odkládání sňatků, a překážkách, jež jim zabraňují realizovat své reprodukční plány. Dále bylo snahou prozkoumat souvislosti těchto postojů s hodnotovou orientací a preferovaným životním stylem mladých lidí. Současně s tím bylo zjišťováno, jak jsou veřejností vnímána existující opatření rodinné politiky a jaké jsou její očekávání ohledně případné zvýšené podpory státu. Deset kapitol monografie je uspořádáno do dvou tématických celků, které na sebe volně navazují. První část se skládá z příspěvků zaměřených na vybrané aspekty probíhající přeměny demografického chování. Do druhé části byly zahrnuty příspěvky zamýšlející se nad hodnocením současného populačního vývoje a podmínkami, které stát vědomě či nevědomě pro rodiny vytváří.


The Czech Republic: Domination and Silences.  In Men and Masculinities in Europe. Šmídová, Iva. 2006.
The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe.
London: Whiting & Birch Ltd.
Tématické okruhy: genderová studia

Kapitola ve společné publikaci 14 vědkyň a vědců charakterizující stav poznání v oblasti problémů a problematizace mužů a mužství v ČR.


Rodina a společnost. Možný, Ivo. 2006.
Rodina a společnost.
Praha: SLON.
Tématické okruhy: rodina a rodičovství

Vývoj sociologické teorie rodiny od 19. stol; současné směry a školy teorie sociologie rodiny; rodina a nerovnost; založení rodiny,sňatkový trh, láska a sex; rodiče, dítě socializace v rodině; rodina, domácnost a ekonomika; rozvod a opakované manželství; rodina v teorii individuace a postmoderny.


Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Winkler, Jiří – Klimplová, Lenka – Žižlavský, Martin. 2005.
Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace.
Brno: Masarykova univerzita.
Tématické okruhy: sociální politika, trh práce

Cílem publikace, která shrnuje výsledky diskuse mezi odborníky z oblasti služeb zaměstnanosti a akademickými pracovníky, je autenticky popsat a evaluovat účelové programy na lokálních trzích práce. Tyto programy tvoří podstatnou součást inovace současné aktivní politiky zaměstnanosti směrem ke spolupráci se soukromým a nevládním, neziskovým sektorem. Editoři se snaží udržet v publikaci dvě hodnotící perspektivy. Jednak monografie nahlíží na diskutovanou problematiku z pohledu akademických expertíz, jednak jsou popsány zkušenosti a poznatky z praxe tvorby a realizace politiky zaměstnanosti na lokální úrovni. V závěru se autoři pokusili o komparaci obou těchto přístupů, která ústí v doporučení pro praxi i pro další výzkum. Cíle monografie se zobrazují také ve skladbě jejích částí. Úvodní část je věnována významu lokálních programů a racionálním předpokladům procesu jejich tvorby. Druhý oddíl se zaměřuje na analýzu potřeb vybraných kategorií ohrožených nezaměstnaností, a to konkrétně na problematiku osob zdravotně handicapovaných, žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, osob nízkokvalifiko­vaných a absolventů škol. Ve třetí části pak odborníci ze zainteresovaných úřadů práce prezentují zkušenosti se svými lokálními projekty směřujícími ke (znovu)začlenění těchto kategorií osob na pracovní trh. Závěr přináší komparaci akademického a praktického pohledu na tvorbu a realizaci účelových lokálních programů.


Třídní analýza a sociální mobilita. Katrňák, Tomáš. 2005.
Třídní analýza a sociální mobilita.
Brno: CDK.
Tématické okruhy: sociální stratifikace

Kniha představuje sociální třídy a sociální mobilitu jako základní prvky sociálně stratifikačního výzkumu. Zabývá se vymezením sociálních tříd v pracích sociologických klasiků (Marx, Weber), ukazuje proměnu tohoto vymezení v průběhu dvacátého století a mapuje pojetí a výsledky třídní analýzy v rámci národních států v poslední čtvrtině dvacátého století (Wright, Goldthorpe). Neopomíjí problémy, s nimiž je identifikace sociálních tříd spojena, a představuje kritiku sociálních tříd, jako explanačního nástroje sociálních věd, která sílí v posledním desetiletí dvacátého století. Sociální mobilitou se práce zabývá z hlediska historického a z hlediska metodologického. V historickém přehledu jsou představeny substantivní závěry čtyř generací sociálně mobilitního výzkumu, v metodologickém přehledu práce mapuje identifikační problémy, s nimiž se musely jednotlivé generace sociálně mobilitních výzkumníků vyrovnávat. V neposlední řadě se kniha zabývá teorií sociální mobility a třídní reprodukce a představuje odpovědi na otázky, proč k sociální mobilitě nebo třídní reprodukci z jedné generace na druhou v západních společnostech úsvitu jednadvacátého století dochází.


Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Vidovićová, Lucie – Rabušic, Ladislav. 2005.
Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh.
Praha, Brno: VÚPSV.
Tématické okruhy: stárnutí, trh práce

Zpráva prezentuje koncept věkové diskriminace – ageismu v kontextu české společnosti. Předkládá krátký úvod do teorie věkové diskriminace, zamýšlí se nad problémy její definice a nad otázkami zdrojů a typologií nerovností. Empirická část zprávy prezentuje výsledky reprezentativního šetření v populaci České republiky. V rámci šetření byly sledovány subjektivní soudy o výskytu věkové diskriminace v české společnosti a osobní zkušenosti respondentů s některými jejími formami. Výzkum se zaměřil na zmapování situace v těch oblastech sociálního života, které se zdají být z hlediska věkové diskriminace nejcitlivější: oblast občanských práv, oblast zaměstnání a pracovního trhu, oblast důchodového systému a konečně oblast zdravotní a sociální péče. Empirická data šet-ření Ageismus 2003 jsou doplněna o sekundární analýzu několika starších datových soborů a o analýzu doku-mentů, novinových zpráv, legislativních dokumentů a politik. Zpráva obsahuje doporučení, návrhy intervencí ke zmírnění projevů ageismu v naší populaci a k prevenci jejich dalšího rozvoje.Creative commons