FSS MU

CFP: Sympozium "Umění a kultury střední Evropy" , téma: Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. připravují první sympozium Umění a kultury střední Evropy, jež proběhne ve dnech 15. a 16. března 2010 v Olomouci. Tématem tohoto sympozia bude Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Téma cizince/vyhnan­ce/přistěhoval­ce zdánlivě odkazuje pouze k tematické rovině artefaktů, ovšem středem pozornosti zájmu jedné ze sekcí sympozia bude rovněž problematika spojená s tím, jak se mimo svůj domov, ať už dobrovolně, či nedobrovolně, ocitali mnozí středoevropští umělci a jak na své postavení cizince/vyhnan­ce/přistěhoval­ce reagovali. Stranou by neměli zůstat ani tvůrci, kteří se ve zmíněných rolích ocitli ve střední Evropě. Předpokládáme a doufáme, že zvolené téma nabízí ještě mnoho jiných přístupů a inspirací, a osloví Vás natolik, abychom se v březnu 2011 setkali při našem konferenčním jednání. Zdůrazňujeme, že sympozium je mezioborové, proto uvítáme příspěvky nejen z dějin literatury, divadla, filmu, hudby či výtvarného umění střední Evropy, ale také z oborů architektury, užitého umění, studií mediální komunikace, sociologie, filozofie, psychologie,es­tetiky i dalších oblastí. Příspěvky v písemné podobě budou po recenzním posouzení publikovány v časopise Bohemica Olomucensia. První ročník sympozia je pořádán v rámci grantu Bohemistika: obor pro III. tisíciletí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, tudíž nevybíráme konferenční poplatek. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Hrabal, tajemník sympozia, KBH FF UP v Olomouci

Informační leták

Přihláška


Creative commons